Shromáždění občanů konané dne 15.4. 2019 na Fara hostinci

Zápis z tohoto setkání slouží pro informování občanů, veřejnosti, zastupitelů a médií.

Pan Gustav Přidalík (svolavatel) přivítal přítomné občany, konstatoval, že shromáždění občanů bylo řádně svoláno a oznámeno na Obecní úřad Loučná nad Desnou a poděkoval všem za to, že přišli. Po krátkém úvodu předal slovo paní Květě Blažkové jako moderátorce akce.

Paní moderátorka pozdravila přítomné, krátce se představila a shrnula pravidla této akce. Upozornila, že je pořizován zvukový záznam, který bude sloužit pro účel zápisu z dnešního shromáždění. Tento zápis bude předán zastupitelům obce oficiální cestou, aby znali názory občanů, věděli, co občany zajímá. Bude k dispozici i pro občany obce, veřejnost, média atd.

Sdělila všem přítomným, že chceme slušnou a inteligentní formou upozornit zastupitele, že občané nejsou spokojeni se změnou ve vedení obce, která proběhla na posledním veřejném zasedání.

Paní Blažková informovala o důvodech sepsání petice „Proti odvolání starostky obce paní Petry Harazímové, MBA“ a předala slovo paní Chlebaňové.

Paní Andrea Chlebaňová přivítala občany a seznámila je s textem výše zmíněné petice.

Dalšího slova se ujala paní moderátorka. Shrnula pravidla k možnosti položení dotazů (ústně na mikrofon, písemně na papíry na stole). Požádala o dodržení slušnosti, věcnosti a vzájemné úcty. Informovala, že dotazy, které nebudou na místě zodpovězeny, budou předány vedení obce, případně i zastupitelům, aby se k nim mohli vyjádřit. Následně vyzvala občany k prvním dotazům.

Paní R. se vyjádřila k článku v Šumperském a Jesenickém Deníku na téma odvolání starostky obce paní Harazímové. V článku byl citován současný starosta Sembdner, který se vyjádřil, že paní Harazímová zastavila projekty a neudělalo se v obci nic. Paní R. informovala občany o tom, že minulý týden zavolala panu starostovi a zeptala se ho, které projekty zastavila paní Harazímová jako starostka obce.

Pan starosta ji odpověděl, že nic takového do novin nikdy neřekl. Zavolala redaktorce paní Kubové, která článek psala a zeptala se jí, zda si nahrávala rozhovor s panem Semdnerem. Ona řekla, že ne, že si to psala a že ji pan Sembdner řekl, že paní Harazímová zastavila projekty obce, a proto byla odvolána. Každý říká něco jiného, jak je to možné?

Informovala občany o tom, že dle zákona č. 106 si podala žádost o informaci a zeptala se na tuto situaci. Každý občan má právo se zeptat a zajímat se o obec a její vedení.

Další zkušenost paní R. s tím, že pan Sembdner lže, je situace kolem Letních dní. Informovala o tom, že se ptala v loňském roce přímo na veřejném zasedání pana starosty, kolik stály obec Letní dny 2018 z rozpočtu obce. Pan starosta Sembdner jí odpověděl: „Obec to nestálo nic, ani korunu z rozpočtu. Všechno platili sponzoři a dotace.“ Potom si podala dotaz dle zákona 106 a zjistila, že jí starosta obce lhal. Obec to dle jeho písemného vyjádření stálo: 343.793 Kč.

Vyzvala občany, aby chodili na zastupitelstvo obce, zajímali se o dění v obci. Protože jinak si vedení obce dělá, co chce. Rozpočet obce jsou veřejné prostředky, peníze nás všech a měli bychom se zajímat o to, kam ty peníze jdou. Zastupitelé jsou ti, kteří spravují naše peníze a mi jako občané bychom se měli zajímat o to, zda se s nimi nakládá hospodárně a efektivně.

Slova se ujala paní Petra Harazímová. Pozdravila a přivítala přítomné. Poděkovala přítomným občanům za to, že přišli a našli si v osobním volnu čas na tuto akci a na vyjádření podpory. Poděkovala také organizátorům shromáždění i organizátorům petice za to, že vymysleli a zorganizovali tyto aktivity a řekla, že si nesmírně cení pomoci a zpětné vazby. Upozornila, že nechce, aby tato akce dnes byla o ní, ale aby byla o lidech, o občanech naší obce.

Informovala o tom, že přítomni jsou 3 zastupitelé

– Jana Fišnarová, Milena Chromíková a Petra Harazímová. Vyzvala občany ke slušnosti a vzájemné úctě při diskuzi.

Slova se ujala paní Chlebaňová, informovala, že i ona byla na Obecním úřadě za panem starostou, aby jej informovala, že je autorkou petice a zeptala se ho na některé dotazy. Diskutovali např. o tom, proč nedodrželi Zákon o obcích a předem na programu veřejného zasedání neinformovali občany o skutečném průběhu zasedání a o celém programu? Pan Sembdner jí na to odpověděl, že občany informovali, že on osobně den předem zasílal e-maily občanům obce o tomto záměru, aby je předem informoval.

Paní Chlebaňová se zeptala přítomných občanů, zda někdo z nich obdržel e-mail nebo jinou zprávu od pana starosty nebo ostatních zastupitelů?  Nikdo z více jak 100 přítomných občanů obce o žádné takové informaci směrem k občanům nic nevěděl.

Občané nesouhlasně komentovali toto jednání současného starosty. Dle pana starosty je toto jednání v pořádku vůči občanům i právně čisté. Stejným způsobem byl odvolán i pan Martínek.

Slova se ujal pan K., který informoval o tom, že v Loučné žije už 75 let. Shrnul historii Loučné a konstatoval, že je tady v obci nepořádek, a že občany nikdo nechce vyslyšet. Pan K. byl označen panem starostou za největšího stěžovatele, a to jej mrzí. Byli kamarádi a on mu na začátku fandil.

Nechápe, proč vedení obce nevyjde ven mezi lidi a nezeptá se jich, proč se nezajímají o obec, její čistotu o názory občanů. Jak je možné, že zastupitelé, kteří to tady viděli, jak se to tu vede, znovu zvedají ruku po zkušenostech z minula pro Sembdnera? Chtělo to změnu, proč ji neudělali? Proč si tady v Loučné hrajeme na politiku?

Pan Š. informoval, že žije od roku 1975 v Koutech nad Desnou, má pocit, že jsme se dostali o 100 let nazpět. Řekl, že se k němu nedostává Loučenský zpravodaj a neví, zda v něm bylo, co udělal pan starosta za ty 4 roky a co teď udělala paní starostka za ty 3 měsíce. Shrnul, že se mu nelíbí, že místo věcných informací slyší jen špinění osoby paní Harazímové z úst pana Sembdnera, a to mu nepřijde správné.

Paní B. navázala na to, že bydlí na opačném konci obce – na Filipové. Konstatovala, že nemají dostatek vody a jsou s ní velké problémy.

Paní Harazímová odpověděla na dotaz pana Š. Informovala, že v Loučenském zpravodaji cca v září 2018 shrnul pan Sembdner své působení ve funkci starosty a bylo tam toho hodně o tom, co udělal. Jak to hodnotí občané, to je na jejich posouzení. I ona po 100 dnech ve funkci napsala Loučenský zpravodaj, v době, kdy bylo veřejné zasedání 25.3., byl tento zpravodaj již objednán a byl v tisku. Následně jej pan Sembdner bohužel zastavil a Zpravodaj nebyl vydán. Do dnešního dne nebyl vydán ani žádný jiný zpravodaj. V elektronické podobě jej paní Harazímová rozposlala alespoň svým blízkým, na které měla e-mail, aby si jej mohli přečíst. V elektronické podobě je k dispozici, pokud o něj bude mít někdo z občanů zájem, může jej poskytnout.

Další dotazy padaly na téma Filipová  – kanalizace, voda a chodníky. Pan Sembdner slíbil na besedě s občany dne 7. 3., že nejpozději do 14ti dnů bude předána kompletní žádost o stavební povolení na tyto projekty na stavební úřad Šumperk. V jakém stádiu jsou nyní tyto projekty a byly již podány? Občané diskutovali a bylo přislíbeno, že pořadatelé vznesou dotaz na starostu obce a zjistí podrobnosti, zda již bylo požádáno o územní rozhodnutí (stavební povolení je až další krok).

Občané se dotazovali na to, kdo je za tyto projekty zodpovědný, kdo je má na starosti?

Další dotazy padaly na most Rejhotice, proč není zkolaudován a chodník Rejhotice, proč nepokračuje výstavba a chodník končí v poli?

Občané se znovu dotazovali na to, kdo to má na starosti tyto investice?

Paní Harazímová se ujala slova, řekla, že nemá informace o tom, jak je to nyní, jak jsou kompetence rozděleny aktuálně.

Ale když byla starostkou ona, tak si s panem Sembdnerem jako místostarostou rozdělili kompetence. Pan Sembner sám navrhl, že chce mít na starosti projekty, které rozpracoval v minulém volebním období a chce je nyní dokončit.

V lednu na veřejném zasedání bylo schváleno rozdělení kompetencí mezi starostku a místostarostu. Pan místostarosta měl zodpovědnost za projekty Filipová – voda, kanalizace, chodníky, chodník Rejhotice, most Zálesí a čtvrtý projekt byl oprava zámecké zdi. Toto jsou projekty, které sám pan Sembdner chtěl dopracovat a sám si je navrhl jako své kompetence, své úkoly.

Paní Harazímová se vyjádřila k článku v novinách o tom, že ona zastavila projekty. Sdělila občanům, že neví o žádném projektu, který by ona zastavila svoji vlastní vinou či nečinností. Jediné, co odmítla, byla koupě nového automobilu.

Projekt vodovod Filipová a projekt chodník Rejhotice byl zastaven, bylo zastaveno územní řízení. Ale tyto projekty měl na starosti pan Sembdner, byly to jeho kompetence a kdykoli se na projekty zeptala, byla ujišťována, že na nich s Ing. Bilíkem pracují. Vždy jsem byla ujišťována, stejně jako občané, že vše bude dodáno, vyřešeno, že vše je v naprostém pořádku.

Sdělila, že z celé situace je rozhořčena, protože na veřejném zasedání dne 25.3. když bylo navrženo její odvolání, tak ona jako protinávrh navrhla odvolání pana Sembdnera. Právě s odůvodněním, že tyto projekty nepokračují, není dodržováno to, co bylo občanům slíbeno. Argumentovala zastupitelům, měla k dispozici podklady k nahlédnutí a ověření skutečnosti.

Ze čtyř projektů, které měl pan Sembdner na starosti jako místostarosta, tři z nich nejsou v pořádku. Jsou zastaveny nebo dávno uplynuly termíny, které byly občanům slíbeny.  Paní Harazímová uvedla, že ji velmi překvapil přístup 5ti zastupitelů, kteří zvedali ruku pro její odvolávání, kdy ani jeden z nich se u žádného projektu nezastavil a neměl potřebu se podívat na informace, které má ona podloženy.

Řekla, že pan Sembdner zklamal její důvěru jako místostarosta, protože ze 4 projektů, které má na starosti, 3 z nich nejsou realizovány dle termínů, a přitom byl pan místostarosta z funkce uvolněn, aby měl na vše dostatek času, a ještě mu pomáhá Ing. Bilík.

Paní Blažková potvrdila, že voda na Filipové je velký problém

a řekla svůj osobní příběh s nedostatkem vody. Sdělila občanům, jak je těžké žít v létě bez vody, když Vám z kohoutku voda neteče a vy máte doma děti. Musíte si vodu nějak zajistit a obec ji v tom nepomohla.

Dále proběhla krátká diskuze, zda projekt Filipová voda a kanalizace je včetně přípojek. Na besedě dne 7.3. bylo panem Sembdnerem řečeno, že je to včetně přípojek. Paní Harazímová odpověděla občanům, že si to ověřovala a je to bez přípojek do jednotlivých domů, toto bude muset být ještě řešeno.

Paní Blažková přečetla písemný dotaz, který zněl: „Na besedě 7.3. řekl pan Sembdner, že pan Martínek jako starosta zadlužil obec 64 milióny, když mu obec předával, že byl tento dluh. Je to pravda?“ Odpovědi se ujala paní Harazímová a uvedla, že ji na besedě výše dluhu také překvapila, ale nebyla si výší dluhu jistá, a proto požádala následně paní účetní o vyčíslení dluhu. Dluh obce ve chvíli, kdy byl sesazen Ing. Martínek činil cca 42 mil. Kč, nikoli 64 mil. Kč.

Další dotaz padl na text, který byl roznášen do schránek občanům obce a roznášela jej paní Nogová a nějaké děti. Byl přečten úryvek textu a občané se ptali na to, proč není text podepsán, kdo jej psal, kdo platil jeho roznos, proč očerňují paní Harazímovou atd.

Dle občanů byl text značně nesrozumitelný a když není podepsaný, není důvěryhodný. Občanům vadí, že byla odvolána paní Harazímová jako starostka, že ji odvolali z pozice ředitelky, to je už jen osobní msta.

Pan P. řekl občanům, že se ptal na zastupitelstvu pana Sembdnera, co udělal za těch 5 let pro obec a že mu neodpověděl. Také se ptal, proč po pár měsících odvolávají novou starostku, co udělala? Ale že mu také neodpověděl.

Informoval i o tom, že co se týká dluhů a dalších věcí kolem Ing. Martínka, že pan Sembdner a další v tom zastupitelstvu tehdy byli, zvedali pro to ruce a teď už to tolik let kritizují. Pan Martínek to tehdy nemohl schválit sám, museli mu v tom oni pomoct, bez nich by to neschválil. Dluhy obec tehdy měla, ale kolik se toho vybudovalo, to nevidí? Co se vybudovalo za něj?

Pan F. informoval o tom, že se na to také ptal a že mu bylo odpovězeno, že za obec nese odpovědnost jen starosta.

Dále padl názor občana, že pokud chce pan Sembdner starostovat, tak ať se s těmi pár domy v Koutech trhne od Loučné a starostuje v Koutech, že tady jej občané jako starostu nechtějí.

Další dotaz byl písemný. Týkal se uvolněnosti a neuvolněnosti místostarosty obce. Že byl od prosince místostarosta Sembdner jako neuvolněný, potom v lednu uvolněn, protože jinak může pracovat jen 10 hodin měsíčně. V březnu zvolena místostarostka obce paní Staňková, ta je opět neuvolněná. Má odměnu cca 29 000 Kč. Ing. Pospíšil stejnou funkci vykonával za cca 15 000 Kč včetně lesního hospodáře. Dotaz dále pokračoval vyčíslením konkrétních hodnot. Na dotaz nikdo neodpověděl, bude předán vedení obce.

Občané si dále stěžovali na výkon pracovníků obecního úřadu, že tu nejsou pro občany a práci technické čety.

Paní R. se vyjádřila k odvolání Petry Harazímové z pozice ředitelky Loučná lidem, příspěvková organizace. Řekla, že to vidí jako pomstu, osobní mstu vůči paní Harazímové od pana Sembdnera. Paní Harazímová chtěla nastavit na obecním úřadě transparentnost, otevřenost, spolupráci, a to se zastupitelům asi nehodilo.

Paní Chlebaňová se vyjádřila k jejich diskuzi s panem Sembdnerem ohledně jeho uvolněnosti a neuvolněnosti. Pan Sembdner ji odpověděl, že jako neuvolněný musel dostat 27 000 a paní Chlebaňová jej opravila, že ty tabulky jsou od 0 do cca 27000. A on si nechal ke svému důchodu schválit tu nejvyšší odměnu. Navíc si hned na dalším zasedání navrhl uvolněnost funkce, prý pro to, aby mohl pracovat více jak 10 hodin měsíčně, což jí sám řekl. Paní Chlebaňová upozornila na to, že to není pravda, že jako starobní důchodce mohl pracovat pro obec neuvolněný místostarosta zcela dle svého uvážení, mohl být na obci od rána do večera. Zeptala se jej, zda mu není stydno si vzít v obci, kde ženy vstávají do fabriky na šest na ráno a dostávají za to 15 000 hrubého si vzít takovou odměnu? On jí na to odpověděl, že zda by ona za něco tak malého pracovala? Toto byla jeho odpověď.

Pan Z. se dotazoval paní Harazímové na dotace, kolik dotací za posledních 5 let bylo vyčerpáno? Zda dotace obec využívá a na co? Zajímal se také o to, jaké projety zde měla v plánu paní Harazímová realizovat? Paní Harazímová odpověděla, že nemá úplný přehled o tom, kolik dotací se vyčerpalo, řekla, že ví o tom, že dotace byly čerpány na chodník Rejhotice, Letní dny Loučné, dotace pro hasiče na Tatru, kompostárnu atd.

Ale názor pana Sembdnera na dotace není pozitivní, on je využívat příliš nechce a jejich využívání předchozím starostou vehementně kritizuje. Podle pana starosty je mnohdy rozumnější si vzít úvěr než čerpat dotaci. Paní Harazímová na další část dotazu odpověděla tak, že není důležité to, co chce realizovat starosta obce, ale je důležité vědět, co chtějí a potřebují občané a realizovat právě tyto projekty, které jim pomohou. Starosta se má starat o lidi, o to, co oni potřebují. Mnohdy se nemusí shodovat to, co by chtěla starostka obce, s tím, co by chtěli občané. A to, co chtějí občané, to musí mít prioritu.

Paní Harazímová shrnula, že ona je člověk, který dotace vítá. Pokud jí někdo nabídne, že přispěje obci 50, 70 nebo dokonce i 90 % a ty podmínky jsou pro obec akceptovatelné, tak je škoda tuto dotaci nevyužít. Shrnula, že za doby jejího starostování 3 měsíců, obec podala žádosti o dotace na výstavbu vodovodu Kociánov A+B, dotaci na rekonstrukci a vybavení dopravní hřiště u školky od Olomouckého kraje a MMR, vybavení jednotky JSDH obleky a boty od Olomouckého kraje, kulturní akce Letní dny od Olomouckého kraje a opravu křížku u RD Strnkovi také Ol. kraj. Vnímám dotace jako možnost pro obce vybudovat něco, na co by jinak neměla dostatek finančních možností.

Další dotaz zněl, kdo vyřizuje pro obec dotace, kdo je kompetentní k rozhodnutí o tom, o jaké dotace bude obec žádat? Paní Harazímová odpověděla, že většinou starosta nebo místostarosta navrhuje, o kterou dotaci budeme žádat, vždy návrh na žádost o dotaci schvaluje zastupitelstvo obce.

Paní Harazímová následně sdělila informace k dotační „politice“, k fungování dotací a k její vizi ohledně dotací.

Pan K. řekl, že musíme se jako občané domluvit na tom, jak zajistit, co udělat pro to, aby paní Harazímová se opět stala starostkou obce. Jak to vyřešíme, co mají občané za návrhy. Většina občanů Loučné je pro to, aby tato komedie skončila. Zaznívaly vehementně názory, že občané si přejí nové volby.

Dále uvedl, že pan Sembdner v Loučenském zpravodaji psal, že lidé, kteří pro obec nic nikdy neudělali, tak ho kritizují. Pan K. se ptal, kde byl těch předchozích 50 let pan Sembdner, než se stal starostou, co pro tu obec dělal on? Zeptal se občanů, zda ho někdy viděli? A upozornil na to, že se tady v obci dělalo spoustu akcí, lidé si pomáhali, spolupracovali a fungovalo to tady.

Paní Chlebaňová navázala na pana K. a řekla, že petice a shromáždění občanů jsou pouze prvním krokem, který se občané rozhodli udělat. Další akce a kroky budou následovat. Ohledně petice upozornila, že záleží pouze na tom, zda někdo ze zastupitelů bude mít v sobě čest a udělá ten krok, že odstoupí a vyslyší hlas občanů.

Zastupitelům bude také zaslán dopis (těm, kteří tento krok udělali). Nejde tady o Harazímovou a Sembdnera, jde tady o občany, o dobro obce, to si musíme uvědomit. Vyzvala občany, ať napíšou vzkaz zastupitelům, dotaz, ať se i oni vyjádří.

Paní Blažková vyjádřila podporu tomu, že možná se někdo ze zastupitelů rozhodne složit mandát, ale i tak by případná změna byla velmi křehká a konfliktní. Podpořila myšlenku pana P. na to, že nejvhodnějším řešením by byli nové volby. Občané projevili velký souhlas.

Občané se pozastavovali nad tím, jak to, že získal pan Sembdner tolik hlasů ve volbách, když v jejich okolí jsou pouze skupinky, které nesouhlasí s tím, jak to nyní je. Pro pana Sembdnera je jen pár jednotlivců. Většina lidí je teď proti, je naštvaná. Koho potkáme, tak situaci nyní kritizuje. Občany, co ho chtějí za starostu, těch známe jen opravdu pár, kde jsou ti další, znáte je? Občané hlasitě projevili stejný názor. Opět hlasitě padal požadavek na nové volby.

Paní B. sdělila, že řešením by bylo, kdyby celá KDU-ČSL a Loučná spolu vzdala mandát a také všichni jejich náhradníci. Tím by v zastupitelstvu zůstala menšina a museli by být vyhlášeny nové volby. To by bylo nejspravedlivější řešení pro všechny. Občané radostně souhlasili, je to nejlepší řešení.

Další dotaz byl na petici. Kolik podpisů má tato petice? Paní Chlebaňová informovala o tom, že petice má nyní cca 450 podpisů celkem, s tím, že tam nejsou jen občané Loučné. Zájem o podepsání petice projevili i lidé, kteří se zde narodili, vlastní zde nemovitost, jejich děti chodí k nám do školy, mají citový vztah k obci apod. I tito lidé petici podepisují a následně bude rozděleno, kolik podpisů má petice celkem a kolik z toho podpisů je občanů s trvalým bydlištěm v obci. Poděkovala lidem za to, že o petici mají zájem a za jejich podpisy. Občané nejsou obcházeni dům od domu, podepisují jen ti, kdo o tom ví a mají sami zájem. To je na tom to báječné, že to není nátlaková akce a lidé si to sdělují mezi sebou.

Zazněl požadavek na to, aby v co nejkratším termínu bylo svoláno veřejné zastupitelstvo a zastupitelé řekli svůj názor na to, jak se k petici a tomuto shromáždění oni postaví. Byl požadavek na to, aby se další zastupitelstvo konalo ve Skleníku, lidé chtějí přijít a vše slyšet.

Diskuze byla vedena k tomu, proč byla dnes pozvána policie? Proč na tuto akci policie dohlíží? Že občané se chovají slušně a jen chtějí projevit svůj nesouhlas s tím, co se událo.

Paní Harazímová poděkovala organizátorům, že petici i shromáždění zorganizovali. Řekla, že si uvědomuje, že v tak malé vesnici jsou na sebe vzájemně lidé propojeni, kamarádí se, jsou velké rodiny apod. A ten text petice je poměrně ostrý, odvážný. Překvapilo jí, kolik lidí již petici podepsalo a uvědomuje si, že pro některé je to rozhodnutí těžké, protože jsou členy spolku, který žádá obec o dotace, mají od obce pronajaté zahrádky, budou žádat obec o povolení na přípojky apod. Že lidé ji vyjadřuji podporu a říkají, že se báli to podepsat, protože mají strach. Všem děkuje, ta podpora je neuvěřitelná.

Zaznělo poděkování a obdiv lidem, že se nebojí vyjádřit svůj názor, podepsat se, říci jej nahlas a přijít a diskutovat. Paní Harazímová řekla, že ví, jak pan Sembdner je mstivý, za tři týdny si ona už prošla mnohým a mohla by o tom povídat. Ať už to v Loučné dopadne jakkoli, velmi si váží všech, kteří řeknou svůj názor nahlas, chovají se čestně a je si vědoma toho, že v Loučné je spousta báječných lidí a za to jim děkuje.

Paní B. řekla, že ona se pana Sembdnera také nebojí a bát nemusí, protože on pro ni nic neudělal. Zazněl požadavek, aby zápis z tohoto shromáždění byl vyvěšen veřejně a lidé si jej mohli přečíst.

Dále padali názory na petici, návrhy, kam ji poslat. Jak dále postupovat. Nepřestaneme, budeme dále bojovat a nevzdáme to. Chceme nové volby.

Další diskuze probíhala na téma textu, který byl vhozen do schránek a očerňoval jméno paní Harazímové. Paní Harazímová řekla: „Pokud někdo píše text, jako zástupce obce a pod text se nepodepíše, tak je to jen cár papíru, který nemá pro ni žádnou hodnotu. Výběrové řízení se nemůže samo zrušit, musí jej zrušit starosta obce a on to neudělal.

Když jste z funkce uvolněn, máte právo se na ni ze zákona vrátit, konzultovala jsem to předem s právníkem, bylo mi řečeno, že je to takto v pořádku. Udělala jsem to tak, jak mi bylo právníkem doporučeno. Na pozici jsem se nevrátila sama, pan Sembdner to věděl hned od úterý, kdy mi podepisoval čestné prohlášení pro Loučná lidem.

Výslovně jsem ho v úterý a ve středu i paní Staňkovou upozorňovala na to, že výběrové řízení mají zrušit. Já jsem to již udělat nemohla, neměla jsem k tomu pravomoc ani kompetenci, již jsem nebyla starostka obce, to musí udělat starosta a tím byl pan Sembdner.

O své uvolněnosti z funkce ředitelky Loučná lidem jsem informovala občany i zastupitele na zasedání v lednu, nikdo proti tomu neměl jakékoli námitky či dotazy. Proč se v tom dopise píše, že to není v zápise z předchozího zasedání, to netuším? Vůbec jsme to na tom zasedání neřešili, tak jak by to mohlo být v zápise uvedeno? Nelhala jsem ohledně kontroly na OSSZ, apod. Je to pomlouvačný text, jehož znění řeším se svoji právní zástupkyní.“

Dle paní Harazímové si měli zastupitelé společně sednout už v říjnu, všichni společně. Říci si, jak si to představují, probrat návrhy a udělat dohodu, kterou budou držet 4 roky. A ne dělat rukojmí z lidí a pořád něco měnit. Komunikace je základ úspěchu, když si každý hraje jen na svém „písečku“, fungovat to nikdy nebude. Tady si někteří hráli na vysokou politiku od začátku a odmítali se sejít.

Paní Harazímová se vyjádřila k datumům a postupu jejího odvolání.

Paní Fišnarová sdělila, že jako občan i jako zastupitelka je připravena udělat pro to, aby se paní Harazímová vrátila do funkce starostky obce maximum. Věřím jí, fandím ji a pokud budu mít možnost něco udělat, udělám to moc ráda. Lidé hlasitě souhlasili.

Paní Blažková poděkovala občanům za to, že dnes přišli a rozloučila se s nimi.

Paní Harazímová se také rozloučila a vyjádřila velké díky lidem, že dnes přišli a dodávají ji sílu a energii do dalších dní.

 

Zapsáno dle zvukového záznamu.

Pozn: Vzhledem k ochraně osobních údajů, byla jména občanů anonymizována. Jména pořadatelů a hosta paní Harazímové jsou uvedena.

 

Zápis se shromáždění občanů

2 komentáře u „Zápis se shromáždění občanů

 • 19. 6. 2019 (9:45)
  Trvalý odkaz

  V pondělí 24.6.2019 se koná veřejné zasedání.
  Na programu je i projednávání Petice a zápisu ze Shromáždění občanů.
  Tak jsem moc zvědavá na názory a vyjádření zastupitelů.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.